Zarządzenie nr 8/2020

z dnia 23 marca 2020 

dyrektora Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbudach w sprawie organizacji realizacji zadań   w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

 

 Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ )z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ)z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

  1. Tygodniowy zakres treści nauczania powinien w szczególności uwzględniać:                                                                  a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,                                                                        b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,                                                                                                                                    c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,                d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,                                            e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 

2. Sposób, w jaki mają być przekazywania treści nauczania, a w tym monitorowanie postępów, weryfikacji                         wiedzy  i umiejętności uczniów, zostają ustalane indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia,               mając na uwadze możliwości psychofizyczne ucznia, a także możliwości techniczne obu stron

3. Tygodniowy plan nauczania zdalnego jest realizowany w wymiarze określonym w szkolnym planie nauczania.

 

  1. Nauczyciele mają obowiązek na bieżąco prowadzić swoją dokumentację działalności edukacyjnej w dzienniku elektronicznym i regularnie przeglądają pocztę.

 

  1. Nauczyciele instrumentów głównych oraz lekcji grupowych przygotowują materiały niezbędne do realizacji zadań. Zaleca się wykorzystanie materiałów w postaci elektronicznej przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej, poczcie dziennika elektronicznego oraz umieszczonej na stronie https://cea-art.pl/materialy-do-nauczania-online/ .

 

  1. Nauczyciel w porozumieniu z uczniem lub rodzicem ucznia niepełnoletniego ustala sposób informowania o postępach w nauce i uzyskanych ocenach, poprzez środki komunikacji dostępne dla obu stron.

 

  1. Dyrekcja szkoły ma obowiązek zapewnić każdemu uczniowi lub rodzicom/ prawnym opiekunom możliwość konsultacji z dyrekcją i nauczycielem w terminie ustalonym przez nauczyciela, bądź poprzez email: ssm.kolbudy@wp.pl

 

  1. Dopuszcza się możliwość modyfikacji programu nauczania, w taki sposób , aby pozwolił na realizację w klasach programowo wyższych w następnych latach szkolnych tej części kształcenia, która jest niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem metod i technik zdalnego nauczania.

 

  1. Przeprowadzenie egzaminów dyplomowych, wstępnych oraz klasyfikacji końcowo-rocznej uzależniona jest od decyzji organu prowadzącego szkołę i zostaną opracowane w późniejszym terminie.

 

Dyrektor NSM Kolbudy

Jacek Stolarski