Serdecznie zapraszamy

wszystkie dzieci oraz młodzież chcąca rozpocząć muzyczną przygodę z nauką gry na instrumentach muzycznych.

Już od 22 maja 2019 r. rozpoczynamy badanie przydatności dla nowych kandydatów.

 

Szkoła prowadzi nabór na dwa cykle nauczania: 6-letni i 4-letni

 

  • Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na 6-letni cykl nauczania jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Oświatowe, oraz nie przekroczenie 10. roku życia.
  • Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na 4-letni cykl nauczania jest ukończenie przez niego 8 lat oraz nie przekroczenie 16. roku życia.
  • Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach: fortepian, flet, gitara, trąbka, skrzypce
  • Warunki przyjęć:

  •  Przydatność kandydatów do nauki w NSM Kolbudy określa Komisja kwalifikacyjna odpowiednio na podstawie wyniku badań przydatności lub wyniku egzaminu wstępnego.
  • Komisja kwalifikacyjna na podstawie wyników badania przydatności lub egzaminu wstępnego poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego. Następnie  w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
  • Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do NSM Kolbudy do klasy wyższej niż pierwsza. Dla tych kandydatów przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy ich predyspozycje i poziom umiejętności odpowiadają programowi klasy wyższej, do której mają być przyjęci.
  • Dyrektor NSM Kolbudy, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, dokonanej przez Komisję kwalifikacyjną, podejmuje decyzję o jego przyjęciu bądź o nie przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza.
  • Szczegóły w zakładce Rekrutacja 2019/2020

  • Gorąca zapraszamy